Tải bản không âm thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Ko Âm Thanh 400 MB Google 1
3 Bản Ko Âm Thanh 400 MB VCD 1

Bản cài đặt Full Âm Thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Âm Thanh 700 MB Google 1